Service avtaler / Internkontroll

Ta kontakt for internkontroll av Deres anlegg.
Vi kan også inngå årlig service avtale på internkontroll.

Generelt om Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften)

 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldene krav fastsatt i

 • arbeidsmiljøloven,
 • forurensningsloven,
 • brann- og eksplosjonslovgivningen,
 • produktkontrolloven,
 • sivilforsvarsloven og
 • lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Formål

Forskriften skal gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen

 • arbeidsmiljø og sikkerhet
 • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
 • vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall

slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås.

Plikt til Internkontroll

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll. Dette betyr i praksis at alle bedrifter på en eller annen måte blir berørt av denne forskriften. Privatpersoner/forbrukere omfattes ikke av forskriften.

Elektriske anlegg Internkontroll av elektriske anlegg og utstyr

Elektriske anlegg og utstyr skal tilfredsstille krav fastsatt i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Denne beskrivelsen vil kun omhandle den delen av kravene i Internkontrollforskriften som gjelder elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og er spesielt beregnet på våre kunder.

Målsetting

Formålet med dette dokumentet er å beskrive hvordan Romerike Elektro AS kan bistå våre kunder med å etablere en systematikk og en praksis som tilfredsstiller ovennevnte krav, hvordan vi kan gjøre det på en fagmessig og profesjonell måte og dessuten gjøre det til et forretningsområde.

Ansvar

Virksomhetens daglige leder har ansvaret for at de nødvendige systematiske tiltak blir planlagt og gjennomført, og at dette blir dokumentert på en tilfredsstillende måte.

Hva kan bedriften selv gjøre?

Bedriftens ansatte skal delta i planlegging og gjennomføring av tiltakene, eksempelvis kan de gjøre dette ved å være representert i bedriftens HMS-gruppe og ved å melde fra om skader og feil på elektriske anlegg og utstyr som de oppdager.

En systematisk kontroll/inspeksjon av bedriftens elektriske anlegg og utstyr kan i begrenset omfang utføres av personell uten elektrokompetanse.

Romerike Elektro AS har en liste over slike kontrolltiltak bedriften selv kan foreta.

Hva kan Romerike Elektro AS bistå med?
Ethvert tiltak som krever installasjonsarbeid, forandring eller reparasjon av meldepliktig anlegg må kun utføres av fagfolk som tilfredsstiller offentlige krav (installatør).

Romerike Elektro AS kan bistå kunden med en regelmessig gjennomgåelse av bedriftens elektriske anlegg og utstyr av fagfolk med elektrokompetanse, som samtidig kan gi råd og veiledning, informere om ny teknologi og foreslå forbedringstiltak, noe som igjen kan bidra til å opprettholde et tidsmessig, driftssikkert og ikke minst personsikkert anlegg.

Dette kan gjøres ved å opprette en vedlikeholdsavtale hvor omfang og hyppighet av vedlikehold/kontroll er fastlagt, f.eks. ved sjekklister.

Utkast til en slik avtale er utarbeidet.

Hvilke fordeler oppnår kunden ved å inngå avtale om Internkontroll med Romerike Elektro AS:

 • Serviceavtale med faste kontaktpersoner
 • Regelmessig og profesjonell oppfølging av det elektriske anlegget
 • Unngår driftsstans pga. varmgang i tavler og koblinger, jordfeil og lekkasjestrømmer
 • Forebygger brann og skade på bygning og anlegg
 • Forebygger ulykker og skader på personell
 • Får informasjon om ny teknologi og løsninger som gir lavere energikostnader og bedre inneklima